ผู้บริหาร สพป.อต.เขต2

หน้าหลัก
ประวัติ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
บุคลากร
กิจกรรม
ผู้บริหาร สพป.อต.เขต2
อ.ก.ค.ศ. สพป.อต. เขต2
ติดต่อเรา

 

 

 ที่
 ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
 1
นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 2
 
 2
   นายไพบิน  เขื่อนแก้ว
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 2
 
 3
 นายวิมล  ภู่ดัด
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 2
 
 4
 นายณุกูล  เดือนหงาย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 2
 
 5
 นายนิกร  เชียงส่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 2
 
 6
 นายเฉลิม  ปาลาศ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 2
 
 7
 นายวีนัส  ถายา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 2
 
 8
 นายธรรมนูญ  พิชัย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 2
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ม.4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 ต่อ 15 โทรสาร : 0-5548-1612