อ.ก.ค.ศ. ส.พ.ท.อต.เขต2

หน้าหลัก
ประวัติ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
บุคลากร
กิจกรรม
ผู้บริหาร สพป.อต.เขต2
อ.ก.ค.ศ. สพป.อต. เขต2
ติดต่อเรา

 

 

อ.ก.ค.ศ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พบเพื่อนครู
ผลการดำเนินงานการบริหารงานบุคคล ของ สพท.อุตรดติถ์ เขต 2 การประชุมแต่ละครั้งมีความเคลื่อนไหวในด้านบริหารบุคคล ได้แก่ การสอบบรรจุเจ้าพนักงานธุรการ-พัสดุ ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ อัตราจ้าง การย้ายครูสายผู้สอน สายผู้บริหาร นักการภารโรง และช่างครุภัณฑ์ การเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ซึ่งการทำงานของ อ.ก.ค.ศ. ถึงวันที่ 2 ส.ค. 2553 ประชุมมาแล้ว 8 ครั้ง โดยบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ และสอบถามข้อคับข้องในในทางบวก เพื่อความเสมอภาคและเป็นธรรม
สำหรับการประชุม อ.ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 53 มีข่าวประชาสัมพันธ์ดังนี้
1.มีผู้ขอใช้บัญชีสอบแข่งขันครูผู้ช่วย เพิ่มเติม จำนวน 55 อัตรา ดังนี้
    1.1 สพท.แพร่ เขต 2 จำนวน 11 อัตรา
ศิลปศึกษา 2 อัตรา
คณิตศาสตร์ 4  อัตรา
คอมพิวเตอร์ 1  อัตรา
- วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2  อัตรา
- ฟิสิกส์  2  อัตรา
1.2  สพท.สุโขทัย เขต 2 จำนวน 6 อัตรา
& - ภาษาไทย 2 อัตรา
- วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
- คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
- ศิลปศึกษา 1 อัตรา
1.3 สพท.นครสวรรค์ เขต 3 จำนวน 3 อัตรา
- ศิลปศึกษา 3 อัตรา
1.4 สพท.เชียงใหม่ เขต 5 จำนวน 3 อัตรา
- ดนตรี 3 อัตรา
1.5 อบจ.พิษณุโลก จำนวน 2 อัตรา
- ฟิสิกส์  1 อัตรา
         - ดนตรี  1 อัตรา
1.6 สำนักงานเทศบาลเมืองสวรรคโลก จำนวน 7 อัตรา
- ปฐมวัย 3 อัตรา
- ภาษาอังกฤษ 3 อัตรา
- คณิตศาสตร์ 1 อัตรา
1.7 สพท.ลำปาง เขต 2 จำนวน 3 อัตรา
- ดนตรี 3 อัตรา
   1.8 สพท.น่าน เขต 2 จำนวน 18 อัตรา
- ภาษาอังกฤษ 9 อัตรา
- ฟิสิกส์  2 อัตรา
- สังคมศาสตร์ 4 อัตรา
- คหกรรม 2 อัตรา
- ศิลปศึกษา 1 อัตรา
1.9 อบต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ ลำปาง 1 อัตรา
- ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
1.10 เทศบาลตำบลป่าแงะ เชียงราย 1 อัตรา
ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
2. ย้ายข้าราชการครูสายผู้สอน ดังนี้
     2.1 นายชวัญชัย หุ่นลำภู ย้ายจาก ป่ากั้งวิทยา ไป บ้านน้ำลี
     2.2  นางประนอม หุ่นลำภู ย้ายจาก บ้านห้วยผึ้ง ไป บ้านน้ำลี
     2.3 นางศิวาพร อินมา สามัคคีพัฒนา/เชียงราย 3 ไป ชุมชนผาเลือดวิทยา
     2.4 นางสายฝน เกิดเจริญ บ้านหนองหิน/กำแพงเพชร 2 ไป อนุบาลบ้านโคก
     2.5 นางสุกัญญา มีมา บ้านชำบอน ไป วัดหนองหิน
     อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่าน กฏหมาย ประถมมัธยม สองราย คือ นายชิงชัย สอนสัมฤทธิ์ ฟากท่าวิทยา ไป ชำบอน และ นางสาวกาณจนาภรณ์ ในวรรณ์ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์/เชียงราย 3 ไป ฟากท่าวิทยา
3. ย้ายสับเปลี่ยน ครูผู้สอน ดังนี้
     3.1 นางนิตยา พวงทอง รร.วัดวังกอง กับ นายวิเศษ เข็มทิศ รร.วัดโพนดู่
     3.2  นายพินิจ สมศิลป รร.บ้านห้วยลึก กับ นางบุญช่วย ปัญญาสงค์ รร.บ้านห้วยยศ
4.พิจารณาอนุมัติตำแหน่งว่างใช้สำหรับบรรจุแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขัน 4 อัตรา
    4.1 รร.ป่ากั้งวิทยา วิชาเอกคอมพิวเตอร์
    4.2 รร.บ้านห้วยผึ้ง วิชาเอกภาษาอังกฤษ
    4.3 รร.ราชประชานุเคราะห์ 13 วิชาเอกคอมพิวเตอร์
    4.4 รร.บ้านห้วยสูน วิชาเอกภาษาอังกฤษ
5.  ย้ายผู้บริหาร
    5.1  นายสำราญ แปงการิยา ผอ.รร.วัดนาขุม ย้ายไป รร.นิคมฯ5
    5.2  ย้ายสับเปลี่ยน นายวินัย พวงทอง ผอ.รร.ชุมชนวัดมหาธาตุ กับ นายเสวียง พาทอง ผอ.รร.อนุบาลฟากท่าฯ
6. เห็นชอบให้ นำรายชื่อผู้บริหารมัธยมศึกษาที่ขอย้าย นำเสนอคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ตามกฎหมายใหม่ ดังนี้
    6.1 นายประสงค์ สินเดช ผอ.รร.บ้านห้วยยาง
    6.2 นายบรรเทิง คำทอง  ผอ.รร.บ้านห้วยผึ้ง
    6.3 นายชาญ นันต๊ะเงิน ผอ.รร.นิคมฯ1
7. เห็นชอบ โครงการเกษียณายุก่อนกำหนด จำนวน 49 ราย
   7.1 ผู้อำนวนการโรงเรียน จำนวน 5 ราย
   7.2 ศึกษานิเทศก์  จำนวน 1 ราย
   7.3 ตำแหน่งครู  จำนวน 43 ราย

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ม.4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 ต่อ 15 โทรสาร : 0-5548-1612